Jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny?

Zasady organizacji takiego turnusu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które weszło w życie w 2003 roku. Jakie warunki powinni spełniać organizatorzy oraz ośrodki, i na jakich zasadach można pojechać na takie „zdrowotne wakacje”?

Na tego typu wyjazdy przeważnie wykorzystuje się środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Do turnusów organizowanych ze środków Funduszu należą turnusy ogólnousprawniające oraz specjalistyczne, z programem obejmującym nie tylko sport i rekreację, ale również edukację, psychoterapie, rozwój uzdolnień i nauki samodzielnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Grupa, która wyjeżdża na turnus, musi być nie mniejsza niż 20 osób w podobnym wieku i zbliżonym rodzajem niepełnosprawności, a pobyt nie krótszy niż 14 dni. Turnus zorganizować mogą tylko osoby fizyczne z własną działalnością gospodarczą, osoby prawne oraz organizacje, które mają przynajmniej 2 lata doświadczenia w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów turnusu, prowadzonego przez wojewodę.

Pomoc lekarska, szczególnie przy badaniach na początku i na końcu turnusu również powinna zostać zapewniona przez organizatora. Przewidywany czas zajęć indywidualnych i grupowych nie może być krótszy niż 6 godzin dziennie, natomiast dla dzieci, młodzieży i osób upośledzonych umysłowo – przynajmniej o godzinę dłuższy.

Ośrodek rehabilitacji powinien spełniać normy, które zakłada Rozporządzenie. Powinien on dysponować infrastrukturą i terenem przystosowanym do potrzeb niepełnosprawnych a także do programu ich pobytu. Powinien on dysponować bazą noclegową i żywieniową przygotowaną na przyjazd co najmniej 20-osobowej grupy pacjentów i kadry, wyposażonym zapleczem do realizacji programu rehabilitacji, gabinetem lekarskim oraz zapleczem sportowo-rekreacyjnym.

Jeśli nim nie dysponuje, powinien zapewnić możliwość korzystania z takiego miejsca poza ośrodkiem, podpisując z nim stosowną umowę.To podstawowe warunki, pod jakimi powinien odbywać się wyjazd. Jeśli ośrodek lub organizator ich nie spełnia, możemy zgłosić tę sprawę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, za którego pośrednictwem wyjeżdżamy na turnus.

Related posts